مقام معظم رهبری : کار آموزش و پرورش مهمترین کار در کشور است
منوی کاربری
منوی اصلی
اوقات شرعی
نظر سنجی
 
شمابیشترمخاطب کدام قسمت هستید؟
[ ۲۹۲ راي ]
[ ۲۳۹ راي ]
[ ۹۲ راي ]
[ ۵۲ راي ]
[ ۱۷ راي ]
[ ۱۳ راي ]
[ ۸ راي ]
[ ۱۴۲ راي ]
 
احادیث
تبلیغات در سایت

درباره ما
 

رایانامه ارتباط با معاونت آموزش متوسطه:

web@tsea.ir

شماره ی خط پیامک:

30005795068116


 
صفحه نخست
 


مهندس گلزاری معاون آموزش متوسطه اداره کل

:

 


ضرورت  توسعه آموزش فنی وحرفه ای وکاردانش

اگر دوران زندگی بشری را به چهار دوره تقسیم بندی کنیم،دوره اول را"عصر زورگیری" گفته اند که محصول آن دست یابی به منابع بشری از طریق جنگ بوده و دوره دوم "عصر استثمار قدیم "نام دارد که از طریق حاکمیت پیدا کردن برتعداد کثیری از منابع ومنافع مردم همراه باچپاول آنها بوده است.ولی دوره سوم که "عصرصنعت "نام گرفته است،کشورهاوحکومت ها برای دست یابی به منافع ومنابع ازطریق شرکتهای چند ملیتی وساخت ماشین وارائه فناوری وایجاد بازار رقابت اقدام کرده که موضوع و مقوله جهانی شدن را به وجود آورد. امادوره چهارم که درحال شکل گیری است وبه عنوان استثمار نوین و" عصر دانایی" نام دارد(که درنوشته های بعدی به آن خواهیم پرداخت).اما مقوله جهانی شدن که مدیریت امروزه جوامع درحال توسعه آن راتجربه می کند وکشورهای توسعه یافته درحال عبور ازآن و ورودبهعصر دانایی ازطریق فروش اطلاعات دست دوم ونه محصولات هستند،موضوعی است که مدیران رابه مواضع مختلفی کشانده است.عده ای در این اندیشه اند که این پدیده را ناچیز فرض کرده وآن رانادیده بگیرند وبه سبک های معمول وسنتی خود همچنان ادامه دهند.

گروهی دیگرتلاش می کنند که بانفی آن دربرابر این واقعیت بایستند ونگذارنداین موضوع واردجریان آرام حیات سازمانی آنان گردد.گروهی هم سعی دارند این پدیده را به طورقطعی شناسایی کرده واز طریق به دست آوردن نقاط قوت وفرصت های آن بتوانند به بهره برداری پرداخته ودر تحقق اهداف خود به طور موثر بهره مند گردند.

البته جوامعی می توانند دراین پروسه اثرگذار باشندکه این حرکت رایک فرصت تلقی کنند و نه یک تهدید ،تا از طریق آن بتوانند سازمانی برای خود ترسیم کنند که با توانمندسازی اعضاء آن در سالهای بعدکه دهکده جهانی تحقق پیدا می کند وسرعت وتغییرات فناوری نیز زیاد میشود،حرفی برای گفتن داشته باشند ونیازهای جامعه رادرتمامی عرصه ها - ازفرهنگ عمومی گرفته تا دانش های نوین و آمیختگی بیش ازپیش زندگی فرهنگی و اجتماعی با مظاهر علوم وفناوری که آموزش را به امری مستمر ،پویا وجدایی ناپذیر زندگی اجتماعی تبدیل می کنند–پاسخگو باشند واین میسر نمی شود مگرباایجاد تقویت هویت اسلامی وملی جامعه برای ایجاد جهش که حرکت در راستای علم وتوجه به مقوله حرفه ای وتوسعه کیفی آن،تبلور رسیدن به خودباوری ،حل مشکل بیکاریو ایجاد روحیه کار درجوانان همراه با آموزه های دینی یک جامعه معرفتی ومستحق کسب اطلاعات ورود به عصر دانایی با فرهنگ سخت کوشی ومهارت ورزی است.

البته کلیدگشایش دروازه های فنی وحرفه ای را می توان در امر آموزش جستجو کرد،زیرا خلاقیت ها شکوفا گشته وجامعه به سوی کمال وتوسعه قدم برمی دارند والبته عبور از این راه پرفراز ونشیب وراه یابی به دستاوردهای علمی وفنی ،اولین قدم توسعه تحقیق است که ازطریق آموزش های علمی ومستمر وهدفدار تحقق پیدا می کند،چون اعتقاد داریم در صورتی می توان افق های توسعه کشورراترسیم کرد وقصد ورود به بازار جهانی راداشت که نیروی انسانی متخصص کارآزموده راتربیت کرد وتوان فنی وتخصصی  وعمومی این قشر راافزایش داد.زیرا توسعه پایدارمحقق نمی شودمگر آنکه دراستفادهازابزارهای تولید وارائه خدمات مطلوب تر توانمند گردیم واین امر با تکامل وتوسعه آموزش های فنی وحرفه ای استمرار پیدا خواهدکرد واین تحول درگرو تحقق عوامل زیر است:

-افزایش کارایی درونی آموزش های فنی وحرفه ای به دور از مدرک گرایی ؛دررسیدن به اثربخشی درپایان دوره که فردقادربه ارائه خدمات باشد.

-اشاعه فرهنگ گسترش آموزه های فنی وحرفه ای وایجادباور درخانواده ها از طریق آموزش خانواده ؛

-اصلاح ساختار هرم شغلی درکشور از کارگر وکارمند معمولی نسبت به کارگر وکارمندتخصصی ؛(هریک مهندس سه تکنسین)

-انطباق برنامه های درسی ومحتوای آموزشی مناسب با نیازهای جامعه ومتقاضان ؛

Pمدرنیزه کردن آموزش های فنی وحرفه ای بر اساس توسعه اقتصادی و اجتماعی ؛

-کند نمودن رشد جذب بعضی از رشته های علوم پایه که بازارکار آنان اشباع شده است ؛

-همت برای اجرای برنامه پنجم توسعه کشور واستمرار دانایی محور از برنامه چهارم ؛

-توجه به هدایت تحصیلی از سطوح پایین تر وآگاهی دادن دانش آموزان جهت انتخاب مسیر متناسب با برنامه ونیاز جامعه ونگاه جوامع بشری ازطریق: گروه مشاوران-مدرسین آموزش خانواده- انتشار کتب معرفی رشته ها وآشنایی با آینده شغلی- نشرویژه نامه های منطقه ای واطلاع رسانی وضع موجود ونیازهای جامعه در آینده-...

 
آخرين اخبار